Course : Microsoft Excel

Topic 4

Bắt đầu tìm hiểu về cách tạo công thức và sử dụng các hàm tích hợp sẵn để thực hiện tính toán và giải quyết vấn đề.

Microsoft Excel, create formulas, function
 • Formulas
 • Basic Functions
 • Comments

Tạo công thức tham chiếu đến giá trị trong các ô khác

 1. Chọn một ô.
 2. Nhập dấu bằng =.

  Lưu ý: Công thức trong Excel luôn bắt đầu với dấu bằng.

 3. Chọn một ô hoặc nhập địa chỉ của ô đó vào ô được chọn.
  công thức excel, formulas
 4. Nhập một toán tử. Ví dụ: – cho phép trừ.
 5. Chọn ô tiếp theo hoặc nhập địa chỉ của ô đó vào ô được chọn.
  công thức excel, formulas
 6. Nhấn Enter. Kết quả của phép tính sẽ xuất hiện trong ô chứa công thức.

Xem công thức

Khi nhập công thức vào một ô, công thức đó cũng sẽ xuất hiện trong Thanh công thức.

Để xem công thức, hãy chọn một ô và công thức sẽ xuất hiện trong thanh công thức.

công thức excel, formulas bar

Sửa công thức

Sửa ngay tại ô chứa công thức: bằng cách double click vào ô công thức (hoặc chọn ô rồi nhấn phím F2)

Hoặc, click chọn ô chứa công thức rồi chỉnh sửa nó trên thanh công thức.

Các phần của một công thức

Công thức có thể bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các thành phần sau đây: hàm, tham chiếu, toán tử và hằng số.

Các phần một công thức

công thức excel, formulas
 1. Hàm: Hàm PI() trả về giá trị của số pi: 3,142...
 2. Tham chiếu: A2 trả về giá trị trong ô A2.
 3. Hằng số: Giá trị số hoặc văn bản được nhập trực tiếp vào công thức, ví dụ như 2.
 4. Toán tử: Toán tử ^ (mũ) nâng một số lên một bậc lũy thừa và toán tử * (dấu sao) nhân các số.

Hằng số trong công thức

Hằng số là một giá trị không được tính toán; hằng số không thay đổi. Ví dụ: ngày 9/10/2018, số 210 và văn bản "Thu nhập Hàng quý" đều là hằng số.

Một biểu thức hoặc một giá trị thu được từ một biểu thức không phải là một hằng số. Nếu bạn sử dụng hằng số trong công thức thay vì tham chiếu đến các ô (ví dụ: =30+70+110) thì kết quả sẽ chỉ thay đổi nếu bạn sửa đổi công thức.

Nói chung, tốt nhất là nên đặt hằng số trong các ô riêng lẻ, nơi bạn có thể dễ dàng thay đổi chúng nếu cần, rồi tham chiếu đến các ô đó trong công thức.

Tham chiếu trong công thức

Một tham chiếu nhận dạng một ô hoặc một phạm vi ô trên trang tính và cho Excel biết chỗ tìm giá trị hoặc dữ liệu mà bạn muốn dùng trong công thức.

Bạn có thể dùng các tham chiếu để sử dụng các dữ liệu được bao gồm trong các phần khác của một trang tính trong một công thức hoặc sử dụng giá trị từ một ô trong một số công thức.

Bạn cũng có thể tham chiếu đến ô trên các trang tính khác trong cùng một sổ làm việc và đến các sổ làm việc khác. Các tham chiếu đến ô trong các sổ làm việc khác được gọi là các nối kết hoặc tham chiếu ngoài.

Theo mặc định, Excel sẽ sử dụng kiểu tham chiếu A1, tham chiếu đến cột có chữ cái (từ A đến XFD, tổng cộng 16.384 cột) và tham chiếu đến hàng có số (từ 1 đến 1.048.576). Các chữ cái và số này được gọi là các đầu đề hàng và cột. Để tham chiếu đến một ô, nhập chữ cái của cột rồi đến số của hàng. Ví dụ: B2 tham chiếu đến ô giao cắt giữa cột B và hàng 2.

Để tham chiếu đến Sử dụng
Ô trong cột A và hàng 10 A10
Phạm vi ô giữa cột A và các hàng từ 10 đến 20 A10:A20
Phạm vi ô giữa hàng 15 và các cột từ B đến E B15:E15
Tất cả các ô trong hàng 5 5:5
Tất cả các ô trong hàng 5 đến 10 5:10
Tất cả các ô trong cột H H:H
Tất cả các ô trong cột từ H đến J H:J
Phạm vi ô trong cột A đến E và các hàng từ 10 đến 20 A10:E20

Trong ví dụ sau đây, hàm AVERAGE tính giá trị trung bình cho dải ô B1:B10 trên trang tính có tên Tiếp thị trong cùng sổ làm việc.

Tham chiếu, đến ô, vùng ô, worksheet, workbook
 1. Tham chiếu trang tính có tên là Marketing
 2. Tham chiếu đến dải ô từ B1 đến B10
 3. Dấu chấm than (!) Phân tách tham chiếu trang tính với tham chiếu vùng ô

Lưu ý: Nếu trang tính được tham chiếu có chứa khoảng trắng hoặc số thì bạn cần phải thêm dấu nháy đơn (') trước và sau tên trang tính, chẳng hạn như ='123'!A1 hay ='Doanh thu Tháng 1'!A1.

Tham chiếu thuận tiện trên nhiều trang tính

Nếu bạn muốn phân tích dữ liệu trong cùng một ô hoặc phạm vi các ô trên nhiều trang tính trong một sổ làm việc, hãy dùng tham chiếu 3-D. Một tham chiếu 3-D bao gồm tham chiếu ô hoặc phạm vi, trước đó là một phạm vi tên trang tính. Excel sử dụng bất kỳ trang tính nào được lưu giữa tên mở đầu và kết thúc của một tham chiếu. Ví dụ, =SUM(Sheet2:Sheet13!B5) thêm tất cả các giá trị được bao gồm trong ô B5 trên tất cả các trang tính ở giữa và bao gồm Trang 2 và Trang 13.

 • bitshare Bạn có thể sử dụng các tham chiếu 3-D để tham chiếu đến các ô trên trang tính khác, để xác định tên và để tạo công thức bằng cách sử dụng các hàm sau đây: SUM, AVERAGE, AVERAGEA, COUNT, COUNTA, MAX, MAXA, MIN, MINA, PRODUCT, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA, STDEVPA, VAR.P, VAR.S, VARA và VARPA.
 • bitshare Không thể dùng tham chiếu 3-D trong công thức mảng.
 • bitshare Không thể dùng tham chiếu 3-D với toán tử phần giao (một khoảng trắng) hoặc trong các công thức sử dụng giao cắt ngầm.

Điều gì xảy ra khi bạn di chuyển, sao chép, chèn, hoặc xóa trang tính

Ví dụ sau giải thích những gì xảy ra khi bạn di chuyển, sao chép, chèn, hoặc xóa trang tính nằm trong một tham chiếu 3-D. Các ví dụ sử dụng công thức =SUM(Sheet2:Sheet6!A2:A5) để thêm các ô từ A2 đến A5 trên các trang tính từ 2 đến 6.

 • bitshare Chèn hoặc sao chép: Nếu bạn chèn hoặc sao chép các trang tính từ Trang 2 đến Trang 6 (điểm kết thúc trong ví dụ này), Excel bao gồm tất cả giá trị trong ô A2 đến A5 từ các trang được thêm vào trong phần tính toán.
 • bitshare Xóa: Nếu bạn xóa các trang tính nằm giữa Trang 2 và Trang 6, Excel sẽ loại bỏ các giá trị khỏi phép tính.
 • bitshare Di chuyển: Nếu bạn di chuyển các trang từ giữa Trang 2 và Trang 6 đến một vị trí ngoài phạm vi trang tính được tham chiếu, Excel sẽ loại bỏ các giá trị của trang khỏi phép tính.
 • bitshare Di chuyển điểm cuối: Nếu bạn di chuyển Trang 2 hoặc Trang 6 đến vị trí khác trong cùng sổ làm việc, Excel điều chỉnh tính toán cho phù hợp với một phạm vi trang tính mới giữa chúng.
 • bitshare Xóa điểm cuối: Nếu bạn xóa Trang 2 hoặc Trang 6, Excel điều chỉnh tính toán để phù hợp với một phạm vi trang tính giữa chúng.

Bạn cũng có thể dùng một kiểu tham chiếu mà trong đó đánh số cả hàng và cột trên trang tính. Kiểu tham chiếu R1C1 có ích trong việc tính toán các vị trí hàng và cột trong macro. Trong kiểu R1C1, Excel chỉ ra vị trí của một ô với một "R" theo sau là số của hàng và một "C" theo sau là số của cột.

Tham chiếu Ý nghĩa
R[-2]C Một tham chiếu tương đối đến ô ở trên hai hàng và trong cùng cột
R[2]C[2] Một tham chiếu tương đối đến ô ở dưới hai hàng và hai cột bên phải
R2C2 Một tham chiếu tuyệt đối đến ô trong hàng thứ hai và trong cột thứ hai
R[-1] Một tham chiếu tương đối đến toàn bộ hàng trên ô hiện hoạt
R Một tham chiếu tuyệt đối đến hàng hiện tại

Khi bạn ghi một macro, Excel ghi một số lệnh bằng cách sử dụng kiểu tham chiếu R1C1. Ví dụ, nếu bạn ghi một lệnh, như bấm nút AutoSum để chèn một công thức thêm một phạm vi ô, Excel ghi công thức bằng cách dùng kiểu tham chiếu R1C1, không phải kiểu A1.

Bạn có thể bật hay tắt tham chiếu R1C1 bằng cách thiết đặt hoặc xóa hộp kiểm Kiểu tham chiếu R1C1 trong tùy chọn (Để hiển thị hộp thoại này, hãy bấm tab File > Options).

Sử dụng Hàm

Hàm là công thức được định sẵn thực hiện tính toán bằng cách sử dụng các giá trị cụ thể, gọi là các đối số theo một thứ tự hoặc cấu trúc cụ thể.

Hàm có thể được sử dụng để thực hiện các tính toán đơn giản hoặc phức tạp. Bạn có thể tìm thấy tất cả các chức năng của Excel trên tab công thức trên Ribbon:

excel, function, ribbon

Ví dụ sau đây của hàm Round làm tròn một số trong ô A10 minh họa cú pháp của một hàm.

excel, function
 1. Cấu trúc của một hàm bắt đầu với dấu bằng (=), theo sau bởi tên hàm, một dấu ngoặc đơn mở, các đối số cho hàm được phân tách bởi dấu phẩy và dấu ngoặc đơn đóng.
 2. Tên hàm. Để biết danh sách các hàm sẵn dùng, hãy bấm vào một ô và nhấn Shift + F3, vốn sẽ khởi động hộp thoại chèn hàm.
  excel, function
 3. Đối số có thể là số, văn bản, giá trị lô-gic chẳng hạn như True hoặc false, mảng, giá trị lỗi chẳng hạn như #N/a hoặc tham chiếu ô. Đối số mà bạn chỉ định phải tạo giá trị hợp lệ cho đối số đó. Đối số cũng có thể là hằng số, công thức hoặc hàm khác.
 4. Tooltip. Một mẹo công cụ với cú pháp và đối số xuất hiện khi bạn nhập hàm. Ví dụ, nhập =ROUND( và mẹo công cụ xuất hiện. Mẹo công cụ chỉ xuất hiện cho các hàm dựng sẵn.

Lưu ý: Bạn không cần phải nhập các hàm trong tất cả các mũ, chẳng hạn như = ROUND, như Excel sẽ tự động tận dụng tên hàm cho bạn sau khi bạn nhấn Enter. Nếu bạn viết sai chính tả tên hàm, chẳng hạn như = SUME(A1:A10) thay vì = SUM (A1:A10), thì Excel sẽ trả về #NAME? lỗi.

Khi bạn tạo một công thức có bao gồm một hàm, bạn có thể sử dụng hộp thoại Chèn Hàm để giúp bạn nhập các hàm cho trang tính. Sau khi chọn một hàm từ hộp thoại chèn hàm Insert sẽ khởi động trình hướng dẫn hàm, Hiển thị tên của hàm, mỗi đối số của nó, mô tả về hàm và mỗi đối số, kết quả hiện tại của hàm và kết quả hiện tại của toàn bộ công thức.

excel, function

Để giúp dễ dàng tạo và chỉnh sửa công thức và thu nhỏ lỗi đánh máy và cú pháp, hãy dùng tự động điền công thức. Sau khi bạn nhập = (dấu bằng) và bắt đầu thư của một hàm, Excel sẽ hiển thị danh sách thả xuống động của các hàm hợp lệ, đối số và tên khớp với các chữ cái đó. Sau đó, bạn có thể chọn một từ danh sách thả xuống và Excel sẽ nhập nó cho bạn.

excel, function

Trong trường hợp nhất định, bạn có thể cần sử dụng một hàm như một trong các đối số của hàm khác. Ví dụ, công thức sau đây sử dụng hàm average được lồng và so sánh kết quả với giá trị 50.

excel, function
Các hàm AVERAGE và SUM được lồng vào trong hàm IF.

Giá trị trả về hợp lệ: Khi một hàm được lồng được dùng như một đối số, hàm được lồng phải trả về dạng giá trị giống với giá trị mà đối số sử dụng. Ví dụ, nếu một hàm trả về giá trị TRUE hoặc FALSE, hàm được lồng vào phải trả về giá trị TRUE hoặc FALSE. Nếu một hàm không trả về, Excel sẽ hiển thị giá trị lỗi #VALUE! .

Giới hạn mức độ lồng: Một công thức có thể chứa đến bảy mức độ hàm lồng. Khi một hàm (chúng ta sẽ gọi là Hàm B) được sử dụng như một đối số trong một hàm khác (chúng ta sẽ gọi là Hàm A), Hàm B đóng vai trò một hàm mức hai. Ví dụ, hàm AVERAGE và hàm Sum là cả hai hàm Level thứ hai nếu chúng được dùng làm đối số của hàm if. Một hàm được lồng vào trong hàm AVERAGE đã được lồng khi đó sẽ là hàm mức ba và v.v.

Làm quen vài Hàm cơ bản trong Excel

FUNCTIONNAME ( Argument 1, Argument 2, ... , Argument 30 )
TÊN_HÀM ( Đối số 1 , Đối số 2 , Đối số 3 , ... , Đối số 30 )

» TÊN HÀM : Do EXCEL Quy định
» ĐỐI SỐ : SỐ ĐỐI SỐ từng hàm » KIỂU DỮ LIỆU từng đối số » THỨ TỰ các đối số
» Mỗi HÀM luôn có 1 GIÁ TRỊ TRẢ VỀ

  Tải dữ liệu thực hành Excel cơ bản
bitshare, excel, word, powerpoint, cpp, c#, php, javascript, css, html, sql

Cách sử dụng Hàm và Hàm toán học cơ bản

Sử dụng các Hàm thống kê cơ bản

+

Hàm SUM cộng các giá trị. Bạn có thể cộng các giá trị riêng lẻ, tham chiếu hoặc phạm vi ô hay kết hợp cả ba.

Cú pháp

SUM(number1,[number2],...)

Đối số Mô tả
number1
Bắt buộc
Số đầu tiên bạn muốn thêm vào. Số đó có thể là 4, tham chiếu ô như B6, hoặc ô phạm vi như B2:B8.
number
2-255
Tùy chọn
Đây là số thứ hai mà bạn muốn cộng. Bạn có thể chỉ định tối đa 255 số bằng cách này.

Ví dụ:
=SUM(A2:A10) Thêm giá trị trong các ô A2:10.
=SUM(A2:A10, C2:C10) Thêm giá trị trong các ô A2:10, cũng như các ô C2:C10.

+

Hàm AVERAGE trả về trung bình (trung bình cộng) của các đối số. Ví dụ, nếu phạm vi A1:A20 có chứa số, thì công thức =AVERAGE(A1:A20) trả về trung bình của các số này.

Cú pháp

AVERAGE(number1,[number2],...)

Đối số Mô tả
number1
Bắt buộc
Số thứ nhất, tham chiếu ô, hoặc phạm vi mà bạn muốn tính trung bình.
number
2-255
Tùy chọn
Các số, tham chiếu ô hoặc phạm vi bổ sung mà bạn muốn tính trung bình, tối đa 255.

Ghi chú

 • Đối số có thể là số hoặc tên, phạm vi hoặc tham chiếu ô có chứa số.
 • Các giá trị lô-gic và biểu thị văn bản của các số mà bạn nhập trực tiếp vào danh sách các đối số không được đếm.
 • Nếu một đối số tham chiếu ô hoặc phạm vi có chứa giá trị logic, văn bản hay ô trống, thì những giá trị này sẽ bị bỏ qua; tuy nhiên những ô có giá trị 0 sẽ được tính.
 • Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.
 • Nếu bạn muốn bao gồm các giá trị logic và dạng biểu thị số bằng văn bản trong một tham chiếu như là một phần của phép tính, hãy dùng hàm AVERAGEA.
 • Nếu bạn muốn chỉ tính trung bình của những giá trị nào thoải mãn một số tiêu chí nhất định, hay dùng hàm AVERAGEIF hoặc hàm AVERAGEIFS.

Mẹo: Khi bạn tính trung bình các ô, hãy lưu ý tới sự khác biệt giữa ô trống và ô có chứa giá trị bằng không, đặc biệt là khi bạn đã xóa hộp kiểm Hiện số không trong các ô có giá trị bằng không trong hộp thoại Tùy chọn Excel trong ứng dụng Excel trên máy tính. Khi chọn tùy chọn này, các ô trống không được tính, nhưng giá trị bằng không vẫn được tính.

+

Hàm MAX trả về giá trị lớn nhất trong tập giá trị.

Cú pháp

MAX(number1, [number2], ...)

number1, number2, ... number1 là bắt buộc, các số tiếp theo là tùy chọn. 1 tới 255 đối số mà bạn muốn tìm giá trị lớn nhất trong đó.

Ví dụ

Bảng sau A2:A6 là vùng dữ liệu số trong ví dụ này

Dữ liệu
10
7
9
27
2
Công thức Kết quả
=MAX(A2:A6) 27
=MAX(A2:A6, 30) 30
+

Hàm MIN trả về số nhỏ nhất trong tập giá trị.

Cú pháp

MIN(number1, [number2], ...)

number1, number2, ... number1 là bắt buộc, các số tiếp theo là tùy chọn. 1 tới 255 đối số mà bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất trong đó.

Ví dụ

Bảng sau A2:A6 là vùng dữ liệu số trong ví dụ này

Dữ liệu
10
7
9
27
2
Công thức Kết quả
=MIN(A2:A6) 2
=MIN(A2:A6, 0) 0
+

Hàm COUNT đếm số lượng ô có chứa số

Cú pháp

COUNT(value1, [value2], ...)

value1 Bắt buộc. Mục đầu tiên, tham chiếu ô hoặc phạm vi trong đó bạn muốn đếm số.

value2,... Tùy chọn. Tối đa 255 mục, tham chiếu ô hoặc phạm vi bổ sung trong đó bạn muốn đếm số.

Lưu ý: Các đối số có thể chứa hoặc tham chiếu đến các kiểu dữ liệu khác nhau nhưng chỉ các số mới được đếm.

Ghi chú

 • Các đối số là số, ngày hay trình bày dạng văn bản của số (ví dụ, số nằm trong dấu trích dẫn, chẳng hạn như "1") sẽ được đếm.
 • Các giá trị lô-gic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.
 • Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ không được đếm.
 • Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các các số trong mảng hay tham chiếu đó mới được đếm. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi trong mảng hoặc tham chiếu sẽ không được đếm.
 • Nếu bạn muốn đếm giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi, hãy dùng hàm COUNTA.
 • Nếu bạn chỉ muốn đếm những số đáp ứng một số tiêu chí, hãy dùng hàm COUNTIF hoặc hàm COUNTIFS.

Ví dụ

Bảng sau A2:A7 là vùng dữ liệu trong ví dụ này

Dữ liệu
08/12/2008
19
22.4
TRUE
#DIV/0!
Hello
Công thức Kết quả
=COUNT(A2:A7) 3
=COUNT(A2:A7,2) 4
+

Hàm COUNTA đếm số ô không trống trong một phạm vi.

Cú pháp

COUNTA(value1, [value2], ...)

value1 Bắt buộc. Đối số đầu tiên đại diện cho giá trị mà bạn muốn đếm.

value2,... Tùy chọn. Các đối số bổ sung đại diện cho giá trị mà bạn muốn đếm, tối đa 255 đối số.

Chú thích

 • Hàm COUNTA đếm các ô chứa bất kỳ kiểu thông tin nào, gồm cả giá trị lỗi và văn bản trống (""). Ví dụ, nếu phạm vi chứa một công thức trả về chuỗi trống, thì hàm COUNTA sẽ đếm giá trị đó. Hàm COUNTA không đếm các ô trống.
 • Nếu bạn không cần đếm các giá trị lô-gic, văn bản hay giá trị lỗi (nói cách khác, nếu bạn chỉ muốn đếm các ô chứa số), hãy dùng hàm COUNT.
 • Nếu bạn chỉ muốn đếm các ô đáp ứng một số tiêu chí, hãy dùng hàm COUNTIF hoặc hàm COUNTIFS.

Ví dụ

Bảng sau A2:A7 là vùng dữ liệu trong ví dụ này

Dữ liệu
9780
22.4
TRUE
#DIV/0!
Hello
Công thức Kết quả
=COUNTA(A2:A7) 5
+

Hàm COUNTIF để đếm số lượng ô đáp ứng một tiêu chí điều kiện.

Cú pháp

COUNTIF(range, criteria)

range (phạm vi) bắt buộc. Nhóm các ô mà bạn muốn đếm. Phạm vi có thể chứa số, mảng, phạm vi có tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.

criteria (tiêu chí) bắt buộc. Tiêu chí thỏa điều kiện đếm

Ví dụ

Bảng sau A2:B5 là vùng dữ liệu trong ví dụ này

Dữ liệu Dữ liệu
táo 32
cam 54
đào 75
táo 86
Công thức Mô tả
=COUNTIF(A2:A5,"táo") Đếm số ô có chứa táo trong các ô từ A2 tới A5. Kết quả là 2.
=COUNTIF(B2:B5,">55") Đếm số ô có giá trị lớn hơn 55 trong các ô từ B2 tới B5. Kết quả là 2.
=COUNTIF(A2:A5,"*o") Đếm số ô có chứa ký tự cuối cùng là 0. Kết quả là 3
=COUNTIF(A2:A5,"?áo") Đếm số ô có đúng 3 ký tự và kết thúc bằng các chữ cái "áo". Kết quả là 2.

Chú thích

 • Dùng ký tự đại diện: Có thể dùng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) và dấu sao (*)—trong criteria. Một dấu chấm hỏi khớp với một ký tự đơn lẻ bất kỳ. Một dấu sao khớp với chuỗi ký tự bất kỳ. Nếu bạn muốn tìm dấu chấm hỏi hay dấu sao thực sự, hãy nhập một dấu sóng (~) trước ký tự đó.
 • Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn không chứa các ký tự không đúng: Khi đếm giá trị văn bản, hãy đảm bảo dữ liệu không chứa khoảng trắng ở đầu, khoảng trắng ở cuối, việc sử dụng không thống nhất dấu trích dẫn thẳng và cong hoặc ký tự không in ra. Trong những trường hợp này, COUNTIF có thể trả về giá trị không mong muốn.
+

Hàm MOD Trả về số dư sau khi chia một số cho ước số. Kết quả có cùng dấu với ước số.

Cú pháp

MOD(number, divisor)

 • number Bắt buộc. Số mà bạn muốn tìm số dư (số chia).
 • divisor Bắt buộc. Số mà bạn muốn chia số cho nó (số bị chia).

Ví dụ

Công thức Mô tả
=MOD(3, 2) Số dư của 3/2. Kết quả 1
=MOD(-3, 2) Số dư của -3/2. Dấu sẽ giống như dấu của số chia. Kết quả 1
=MOD(3, -2) Số dư của 3/-2. Dấu giống với dấu của số chia. Kết quả -1
=MOD(-3,-2) Số dư của -3/-2. Dấu giống với dấu của số chia Kết quả -1

Chú thích

 • Nếu ước số là 0, thì hàm MOD trả về giá trị lỗi #DIV/0!
 • Hàm MOD có thể được biểu đạt bằng các số hạng của hàm INT: MOD(n, d) = n - d*INT(n/d)
+

Hàm INT Làm tròn số xuống tới số nguyên gần nhất.

Cú pháp

INT(number)

 • number Bắt buộc. Số thực mà bạn muốn làm tròn xuống một số nguyên.

Ví dụ

A2 có giá trị 19.5 trong ví dụ này

Dữ liệu
19.5
Công thức Mô tả
=INT(8.9) Làm tròn 8.9 xuống. Kết quả 8.
=INT(-8.9) Làm tròn -8.9 xuống. Làm tròn số âm xuống, ra xa số 0. Kết quả -9.
=A2-INT(A2) Trả về phần thập phân của số thực dương trong ô A2. Kết quả 0.5
+

Hàm QUOTIENT Trả về phần nguyên của một phép chia. Dùng hàm này khi bạn muốn loại bỏ số dư của một phép chia.

Cú pháp

QUOTIENT(numerator, denominator)

 • numerator Bắt buộc. Số bị chia.
 • denominator Bắt buộc. Số chia.

Chú thích: Nếu một trong hai đối số không phải là số, hàm QUOTIENT trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Công thức Kết quả
=QUOTIENT(5, 2) 2
=QUOTIENT(4.5, 3.1) 1
=QUOTIENT(-10, 3) -3
+

Hàm ROUND làm tròn một số tới một số chữ số được xác định.

Cú pháp

ROUND(number, num_digits)

 • number Bắt buộc. Số mà bạn muốn làm tròn.
 • num_digits Bắt buộc. Số chữ số mà bạn muốn làm tròn số tới đó.

Chú thích

 • Nếu num_digits lớn hơn 0 (không), thì số được làm tròn tới số vị trí thập phân được chỉ định.
 • Nếu num_digits bằng 0, thì số được làm tròn tới số nguyên gần nhất.
 • Nếu num_digits nhỏ hơn 0, thì số được làm tròn sang bên trái dấu thập phân.
 • Để luôn luôn làm tròn lên (ra xa số không), hãy dùng hàm ROUNDUP.
 • Để luôn luôn làm tròn xuống (về phía số không), hãy dùng hàm ROUNDDOWN.
 • Để làm tròn một số tới một bội số cụ thể (ví dụ, làm tròn tới 0.5 gần nhất), hãy dùng hàm MROUND.

Ví dụ

Công thức Mô tả
=ROUND(2.15, 1) Làm tròn 2.15 tới một vị trí thập phân. Kết quả 2.2
=ROUND(2.149, 1) Làm tròn 2.149 tới một vị trí thập phân. Kết quả 2.1
=ROUND(-1.475, 2) Làm tròn -1.475 tới hai vị trí thập phân. Kết quả -1.48
=ROUND(21.5, -1) Làm tròn 21.5 đến vị trí hàng đơn vị. Kết quả 20
=ROUND(626.3,-3) Làm tròn 626.3 đến vị trí hàng trăm. Kết quả 1000
=ROUND(1.98, -1) Làm tròn 1.98 về bội số gần nhất của 10. Kết quả 0
=ROUND(-50.55,-2) Làm tròn -50.55 về bội số gần nhất của 100. Kết quả -100

Ý kiến bình luận


Nếu thấy thông tin có hữu ích xin hãy tặng ngay 1 Like nhé!