Course : Microsoft Excel

Topic 1

Cùng tìm hiểu các khái niệm workbook, worksheet, column, row, cell, range và các thao tác di chuyển, chọn ô, vùng ô trong bảng tính

Microsoft Excel, Practice
  • Overview
  • Videos
  • Comments

Tổng quan bảng tính

Một workbook là một file Excel, nó gồm một hoặc nhiều worksheets. Mỗi worksheet của một workbook được phân chia thành các tab ở dưới cửa sổ Excel. Số lượng worksheet trong 1 workbook không bị giới hạn. Nó phụ thuộc vào dung lượng bộ nhớ trên máy tính.

Worksheet là một bảng tính, bao gồm các cột (columns) và các hàng (rows) chia thành nhiều ô (cells), mỗi ô có thể chứa giá trị dạng văn bản, dạng số, dạng luận lý hoặc kết quả của một công thức tính. Một Worksheet bắt đầu với column = A và row = 1 (cột A, dòng 1). Từ Excel 2010 trở đi, mỗi worksheet có 1,048,576 hàng và 16,384 cột.

Các cột (columns) được xác định thông qua các tiêu đề cột và được ký hiệu theo thứ tự: A, B, C, D, ... , Z, AA, AB, ... , AZ , ... , XFD

Các hàng (rows) được xác định thông qua thứ tự dòng: 1, 2, 3, 4, ... , 1.048.576

Các ô (cells) được xác định thông qua thứ tự cột và dòng tương ứng (một ô là giao điểm của một cột và một hàng), khi đó mỗi ô sẽ có một tên riêng hay còn gọi là địa chỉ ô (cell address). Ví dụ ô chọn giao nhau giữa cột C và dòng 5, do đó, địa chỉ ô là C5.

Vùng ô (range) là một nhóm các ô liên tục được chọn và được xác định thông qua địa chỉ ô đầu tiên và cuối cùng trong phạm vi ô chọn, được phân cách bởi dấu hai chấm, và ta có 1 địa chỉ cho vùng ô đó. Ví dụ, một dãy ô bao gồm các ô A1, A2, A3, A4 và A5 sẽ được viết như A1:A5, hay vùng ô có địa chỉ B2:D6.

excel, vùng ô range, địa chỉ vùng
excel, vùng ô range, địa chỉ vùng

Các thao tác cơ bản

Chọn ô (cell) bằng cách click chuột vào ô. Hoặc, thao tác các phím mũi tên trên bàn phím

Chọn vùng ô (range) quét chuột chọn từ ô đầu đến ô cuối vùng chọn, hoặc nhấn giữ phím SHIFT kết hợp các phím mũi tên.

Chọn cột (columns) click chuột thứ tự cột, click giữ và kéo rê chọn nhiều cột, nhấn giữ CTRL chọn nhiều cột không liên tục.

Chọn dòng (rows) click chuột thứ tự dòng, click giữ và kéo rê chọn nhiều dòng, nhấn giữ CTRL chọn nhiều dòng không liên tục

Các phím tắt

  • bitshare Page Down/Page Up : xuống/lên 1 trang tính (màn hình)
  • bitshare ALT + Page Down/Page Up : qua phải/trái 1 trang tính
  • bitshare Home : về ô đầu dòng dữ liệu
  • bitshare CTRL + Home/End : về ô đầu/ô cuối bảng dữ liệu
  • bitshare CTRL + Page Down/Page Up : di chuyển qua sheet bên phải/bên trái

Nhập dữ liệu và Định dạng bảng tính

Video tham khảo: Introduction to Excel basic

  Tải dữ liệu thực hành Excel cơ bản
bitshare, excel, word, powerpoint, cpp, c#, php, javascript, css, html, sql

Ý kiến bình luận


Nếu thấy thông tin có hữu ích xin hãy tặng ngay 1 Like nhé!